آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت نهم – String Class

java string

کلاس String در جاوا

اگر می خواهید یاد بگیرید چگونه رشته ها را به صورت مناسب تعریف و استفاده کنید و همچنین متدهای کلاس String را یاد بگیرید این بخش را دنبال کنید.
رشته ها، که به طور گسترده ای در برنامه نویسی جاوا استفاده می شوند، توالی ای از کاراکترها هستند. در زبان برنامه نویسی جاوا، رشته ها شی (object) می باشند.
پلت فرم جاوا کلاس String را برای ایجاد و دستکاری رشته ها فراهم کرده است.
ایجاد رشته ها:
مستقیم ترین راه برای ایجاد یک رشته این است که بنویسیم:

String greeting = "Hello world!";

هر زمان که یک رشته در کد وجود داشته باشد، کامپایلر یک شی String با همان مقدار ایجاد می کند در مثال بالا این مقدار “Hello world!” است.
همانند هر شی دیگری، شما می توانید اشیاء String را با استفاده از کلمه کلیدی new و سازنده ایجاد کنید. کلاس String یازده سازنده دارد که به شما اجازه می دهد رشته را با استفاده از منابع مختلف، از جمله آرایه ای از کاراکتر مقدار دهی اولیه کنید .

public class StringDemo{

  public static void main(String args[]){
   char[] helloArray = { 'h', 'e', 'l', 'l', 'o', '.'};
   String helloString = new String(helloArray); 
   System.out.println( helloString );
  }
}

این مثال نتیجه ی زیر را تولید خواهد کرد:

hello.

توجه: کلاس String تغییر ناپذیر است، به طوری که پس از اینکه ایجاد می شود شی String نمی تواند تغییر کند. در صورتی ایجاد تغییرات زیاد در رشته های کاراکتری ضرورت داشته باشد، باید از کلاس های String Buffer & String Builder استفاده شود.
طول رشته در جاوا:
متدهای مورد استفاده برای به دست آوردن اطلاعات در مورد یک شی به عنوان متدهای دستیابی (accessor ) شناخته می شوند. یکی از متدهای دستیابی که شما می توانید با رشته استفاده کنید متد length() است که تعداد کاراکترهای موجود در شی رشته را برمی گرداند.

در زیر برنامه ای آمده است که مثالی از length() که متد کلاس String است را نشان می دهد.

public class StringDemo {

  public static void main(String args[]) {
   String palindrome = "Dot saw I was Tod";
   int len = palindrome.length();
   System.out.println( "String Length is : " + len );
  }
}

این مثال نتیجه ی زیر را تولید خواهد کرد:

String Length is : 17

چسباندن رشته ها:

کلاس String شامل متدی برای چسباندن دو رشته است:

string1.concat(string2);

این تابع یک رشته جدید برمی گرداند که string1 است که string2 نیز به آخر آن اضافه شده است. شما همچنین می توانید از متد concat() با رشته استفاده کنید، به عنوان مثال:

“My name is “.concat(“Zara”);

رشته معمولا بیشتر با عملگر + الحاق می شوند، به عنوان مثال:

“Hello,” + ” world” + “!”

که نتیجه می دهد:

“Hello, world!”

به مثال زیر نگاه کنید:

public class StringDemo {

  public static void main(String args[]) {
   String string1 = "saw I was ";
   System.out.println("Dot " + string1 + "Tod");
  }
}

این مثال نتیجه ی زیر را تولید خواهد کرد:

Dot saw I was Tod

ساخت Format Strings:
شما متدهای printf() و format() را برای چاپ خروجی با فرمت اعداد دارید. کلاس String دارای یک متد format() است که یک شیء String به جای یک شی PrintStream بر می گرداند.
استفاده از متد static format() کلاس String به شما اجازه ساخت رشته فرمت داده شده را می دهد که می توانید ار آن استفاده مجدد نیز بکنید. به عنوان مثال، به جای:

System.out.printf("The value of the float variable is " +
         "%f, while the value of the integer " +
         "variable is %d, and the string " +
         "is %s", floatVar, intVar, stringVar);

می توانید بنویسید:

String fs;
fs = String.format("The value of the float variable is " +
          "%f, while the value of the integer " +
          "variable is %d, and the string " +
          "is %s", floatVar, intVar, stringVar);
System.out.println(fs);

متد های String:

در اینجا لیستی از متدهای پشتیبانی شده توسط کلاس String آورده شده است:

SN

Methods with Description

۱

char charAt(int index)

کاراکتر در ایندکس مشخص را برمی گرداند.

۲

int compareTo(Object o)

این رشته را با شی دیگری مقایسه می کند.

۳

int compareTo(String anotherString)

دو رشته را از نظر ساختار مقایسه می کند.

۴

int compareToIgnoreCase(String str)

این متد همانند متد compareTo می ماند با این تفاوت که به حروف کوچک و بزرگ حساس نمی باشد.

۵

String concat(String str)

رشته مشخص را به آخر این رشته الحاق می کند.

۶

boolean contentEquals(StringBuffer sb)

مقدار درستی را زمانی برمی گرداند که اگر و تنها اگر این رشته همان دنباله ای از کاراکتر در StringBuffer باشد.  به عبارتی یک رشته را با StringBuffer مقایسه می کند .

۷

static String copyValueOf(char[] data)

 رشته ای را بر می گرداند که نشان دهنده ترتیب کاراکتری موجود در آرایه می باشد.

۸

static String copyValueOf(char[] data, int offset, int count)

رشته ای را بر می گرداند که نشان دهنده ترتیب کاراکتری موجود در آرایه می باشد.

۹

boolean endsWith(String suffix)

تست می کند که آیا این رشته با پسوند مشخص به پایان می رسد.

۱۰

boolean equals(Object anObject)

این رشته را با شی مشخص شده مقایسه می کند.

۱۱

boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)

این رشته را با رشته دیگر، با نادیده گرفتن اندازه حروف مقایسه می کند.

۱۲

byte getBytes()

این رشته را در دنباله ای از بایت ها با استفاده از مجموعه کاراکتر پلت فرم پیش فرض کد می کند ، و نتیجه را در یک آرایه ای جدید از بایت ها ذخیره می کند.

۱۳

byte[] getBytes(String charsetName

این رشته را در دنباله ای از بایت ها با استفاده از نام مجموعه کاراکتر کد می کند ، و نتیجه را در یک آرایه ای جدید از بایت ها ذخیره می کند.

۱۴

void getChars(int srcBegin, int srcEnd, char[] dst, int dstBegin)

کاراکترها را از این رشته به آرایه کاراکتر مقصد کپی می کند.

۱۵

int hashCode()

یک کد هش برای این رشته برمی گرداند.

۱۶

int indexOf(int ch)

اولین مکان یا ایندکسی در رشته ما که با کاراکتر پارامتر برابر است بر می گرداند.

۱۷

int indexOf(int ch, int fromIndex)

اولین مکان یا ایندکس بعد از ایندکس وارد شده در پارامتر دوم در رشته ما که با کاراکتر پارامتر اول برابر باشد برمی گرداند.

۱۸

int indexOf(String str)

اولین مکان یا ایندکسی در رشته ما که با رشته پارامتر برابر است بر می گرداند.

۱۹

int indexOf(String str, int fromIndex)

اولین مکان یا ایندکس بعد از ایندکس وارد شده در پارامتر دوم در رشته ما که با رشته پارامتر اول برابر باشد برمی گرداند.

۲۰

String intern()

چاپ رشته بصورت فرمت استاندارد

۲۱

int lastIndexOf(int ch)

آخرین مکان یا ایندکسی در رشته ما که با کاراکتر پارامتر برابر است بر می گرداند.

۲۲

int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)

آخرین مکان یا ایندکس بعد از ایندکس وارد شده در پارامتر دوم در رشته ما که با کاراکتر پارامتر اول برابر باشد برمی گرداند.

۲۳

int lastIndexOf(String str)

آخرین مکان یا ایندکسی در رشته ما که با رشته پارامتر برابر است بر می گرداند.

۲۴

int lastIndexOf(String str, int fromIndex)

آخرین مکان یا ایندکس بعد از ایندکس وارد شده در پارامتر دوم در رشته ما که با رشته پارامتر اول برابر باشد برمی گرداند.

۲۵

int length()

طول رشته را بر می گرداند.

۲۶

boolean matches(String regex)

بررسی می کند که آیا رشته ما با یک فرمت خاصی از رشته ها مثل فرمت کلی ایمیل تطبیق دارد یا نه

۲۷

boolean regionMatches(boolean ignoreCase, int toffset, String other, int ooffset, int len)

بررسی اینکه دو رشته دارای فرمت رشته ای یکسان هستند یا نه

۲۸

boolean regionMatches(int toffset, String other, int ooffset, int len)

بررسی اینکه دو رشته دارای فرمت رشته ای یکسان هستند یا نه

۲۹

String replace(char oldChar, char newChar)

تمام کاراکترهای oldChar  موجود در رشته را با newChar چایگزین می کند.

۳۰

String replaceAll(String regex, String replacement

جایگذاری رشته دوم بجای زیر رشته هایی از رشته که با فرمت داده شده در پارامتر اول تطبیق می کنند

۳۱

String replaceFirst(String regex, String replacement)

جایگذاری رشته داده شده در پارامتر دوم بجای اولین زیر رشته ای که با فرمت داده شده در پارامتر اول همخوانی دارد

۳۲

String[] split(String regex)

تقسیم رشته به چند رشته که رشته از جاهایی که پارامتر ورودی مشخص کرده به چند رشته تقسیم می شود.

۳۳

String[] split(String regex, int limit)

تقسیم رشته به چند رشته که رشته از جاهایی که پارامتر ورودی مشخص کرده به چند رشته تقسیم می شود.

۳۴

boolean startsWith(String prefix)

بررسی اینکه آیا رشته ما با رشته داده شده در پارامتر شروع شده است یا نه

۳۵

boolean startsWith(String prefix, int toffset)

بررسی اینکه آیا رشته ما بعد از مکانی که در پارامتر دوم داده شده است با رشته داده شده در پارامتر اول شروع شده است یا نه

۳۶

CharSequence subSequence(int beginIndex, int endIndex)

یک توالی کاراکتری از مکان پارامتر اول تا مکان پارامتر دوم از رشته را برمی گرداند

۳۷

String substring(int beginIndex)

بازگرداندن یک زیر رشته از رشته ما که از مکان پارامتر داده شده شروع می شود.

۳۸

String substring(int beginIndex, int endIndex)

بازگرداندن یک زیر رشته از مکان پارامتر اول تا مکان پارامتر دوم از رشته ما

۳۹

char[] toCharArray()

تبدیل رشته  به آرایه ای از کاراکترها

۴۰

String toLowerCase()

تبدیل تمام حروف رشته به حروف کوچک

۴۱

String toLowerCase(Locale locale)

تبدیل تمام کاراکترها ی این رشته به حروف کوچک با استفاده از قواعد زبان داده شده در پارامتر.

۴۲

String toString()

این شی (که در حال حاضر یک رشته!) است، بنابراین خودش برگردانده می شود.

۴۳

String toUpperCase()

تبدیل حروف رشته به حروف بزرگ بر اساس الگوی پیش فرض

۴۴

String toUpperCase(Locale locale)

تبدیل حروف رشته به حروف بزرگ طبق الگوی داده شده در پارامتر ورودی (Locale)

۴۵

String trim()

حذف فضاهای خالی از اول و آخر رشته

۴۶

static String valueOf(primitive data type x)

نمایش رشته ای نوع داده پارامتر ورودی را برمی گرداند.

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “آموزش برنامه نویسی جاوا – قسمت نهم – String Class”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی را در کادر زیر بنویسید *

به ما بپیوندید